Bài 8 trang 90 sgk hoá học 10


Bài 8. Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hoá - khử sau :

Bài 8. Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hoá - khử sau :

a)             Cl2 + 2HBr  → 2HCI + Br2

b)            Cu + 2H2SO4  → CuSO4 + SO2 + 2H2O

c)             2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

d)            2FeCl2 + Cl2 —> 2FeCl3.

LỜI GIẢI

Vai trò các chất trong các phán ứng oxi hoá - khử sau là :

a)  : Chất khử : HBr, chất oxi hoá Cl2.

b)  

Chất khử : Cu, chất oxi hoá : H2SO4

c)  

Chất khử : H2S, chất oxi hoá : HNO3.

d) 

Chất khử : FeCl2, chất oxi hoá : Cl2

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan