Bài 8 trang 58 sgk - vật lí 10


Một vật có trọng lượng

8. Một vật có trọng lượng P = 20N được treo vào một vòng nhẫn (coi là chất điểm).Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB (Hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB một góc là 1200. Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Hướng dẫn giải:

Để hệ cân bằng: \(\vec{P}\) + \(\vec{T_{A}}\) + \(\vec{T_{B}}\) = \(\vec{0}\) 

Mặt khác:  \(\vec{P}\) + \(\vec{T_{A}}\) = \(\vec{0}\) 

Xét tam giác OTAQ: Ta có:

tgα = \(\frac{P}{T_{A}}\) => \(\vec{T_{A}}\) = \(\frac{P}{tg\alpha } = \frac{20}{tg60^{0}}\)

 

 \(\vec{T_{A}}\) = \(\frac{20}{\sqrt{3}}\) = 11,54N =>   \(\vec{T_{A}}\)  ≈ 11,6N

+ sinα = \(\frac{P}{Q}= \frac{P}{T_{B}}\) =>  \(\vec{T_{B}}\) =  \(\frac{P}{sin\alpha }= \frac{20}{sin60^{0}}\)

=>  \(\vec{T_{B}}\) = \(\frac{20}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\) = \(\frac{40}{\sqrt{3}}\) = 23,09N

=> \(\vec{T_{B}}\)  ≈  23,1N

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu