Bài 8 trang 48 sgk toán 9 tập 1


Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ?

8. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghich biến.

a) y = 1 - 5x;                     b) y = -0,5x;

c) y = √2(x - 1) +  √3;       d) y = 2x2 + 3.

Bài giải:

a) y = 1 - 5x là một hàm số bậc nhất với a = -5, b = 1. Đó là một hàm số nghịch biến vì -5 < 0.

b) y = -0,5x là một hàm bậc nhất với a ≈  -0,5, b = 0. Đó là một hàm số nghịch biến vì -0,5 < 0.

c) y = √2(x - 1) +  √3 là một hàm số bậc nhất với a = √2, b = √3 - √2. Đó là một hàm số đồng biến vì √2 > 0.

d) y = 2x2 + 3 không phải là một hàm số bậc nhất vì nó không có dạng y = ax + b, với a ≠ 0.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước