Bài 8 trang 155 sách giáo khoa đại số 10


Bài 8. Rút gọn biểu thức A

Bài 8. Rút gọn biểu thức A = \( \frac{sinx+sin3x+sin5x}{cosx+cos3x+cos5x}\)

Hướng dẫn giải:

A = \( \frac{(sinx+sin3x)+sin5x}{(cosx+cos3x)+cos5x}=\frac{2sin\frac{5x+x}{2}cos\frac{5x-x}{2}+sin3x}{2cos\frac{5x+x}{2}cos\frac{5x-x}{2}+cos3x}\)

   \( =\frac{sin3x(1+2cos2x)}{cos3x(1+2cos2x)}\)

   = tan 3x

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu