Bài 8 trang 122 sgk đại số 11


Tính các giới hạn:

Bài 8. Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết lim un = 3, lim vn = +∞.

Tính các giới hạn:

a) lim \(\frac{3u_{n}-1}{u_{n}+ 1};\)

b) lim \(\frac{v_{n}+ 2}{v^{2}_{n}-1}\).

Hướng dẫn giải:

a) lim \(\frac{3u_{n}-1}{u_{n}+ 1}\) = \(\frac{3.3-1}{3+ 1}\) = 2;

b) lim \(\frac{v_{n}+ 2}{v^{2}_{n}-1}\) = \(\frac{\frac{1}{v_{n}}+\frac{2}{v^{2}_{n}}}{1-\frac{1}{v^{2}_{n}}}\) = 0.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu