Bài 8 trang 12 sgk hình học lớp 10


Bài 8. Cho.So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ

Bài 8. Cho \(\left | \overrightarrow{a} +\overrightarrow{b}\right |\) = 0. So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ \(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\)

Hướng dẫn giải:

Từ \(\left | \overrightarrow{a} +\overrightarrow{b}\right |\) = 0, ta có \(\overrightarrow{a}\) + \(\overrightarrow{b}\) = 0    => \(\overrightarrow{a}\) = -\(\overrightarrow{b}\)

Điều này chứng tỏ hai vectơ có cùng độ dài \(\left | \overrightarrow{a} \right |\) = \(\left | \overrightarrow{b} \right |\), cùng phương và ngược hướng

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu