Bài 75 trang 89 sgk toán 6 tập 1


So sánh:a) (-67) . 8 với 0;b) 15 . (-3) với 15;c) (-7) . 2 với -7.

75. So sánh:

a) (-67) . 8 với 0;                 b) 15 . (-3) với 15;         c) (-7) . 2 với -7.

Bài giải:

HD: Thực hiện phép nhân rồi so sánh kết quả với số còn lại.

a) (-67) . 8 < 0 ;      b) 15 . (-3) < 15;      c) (-7) . 2 < -7.