Bài 74 trang 89 sgk toán 6 tập 1


Tính 125 . 4. Từ đó suy ra kết quả của:

74. Tính 125 . 4. Từ đó suy ra kết quả của:

a) (-125) . 4            b) (-4) . 125;             c) 4 . (-125).

Bài giải:

a) -500; b) -500; c) -500.