Bài 73 trang 89 sgk toán 6 tập 1


Thực hiện phép tính:

73. Thực hiện phép tính:

a) (-5) . 6;         b) 9 . (-3);     c)(-10) . 11;            d) 150 . (-4)

Bài giải:

a) -30; b) -27; c) -110; d) -600.