Bài 7 trang 69 sgk hoá học 9


Bài 7*. Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt

Bài 7*. Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2S04 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc.

a) Viết các phương trình hoá học.

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hổn hợp ban đầu.

Lời giải:

Số mol khí H2 = 0,56: 22,4 = 0,025 mol.

Gọi X, у là số mol của Al, Fe.

Phương trình hóa học:

         2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

 p.ư : x                                       l,5x      (mol)

         Fe +  H2SO4 -> FeSO4 + H2

          y —>                           y (mol)

Theo khối lượng hỗn hợp và mol H2 ta có hệ phương trình:

\( \left\{\begin{matrix} 27x+56y=0,83\\ 1,5x+y=0,025 \end{matrix}\right.\)

Giải ra ta có: x = y = 0,01 = nAl = nFe 

%Al = \( \frac{0,01.27}{0,83}\).100% = 32,53% ; %Fe = 100 - 32,53 = 67,47%

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu