Bài 7 trang 12 sgk hình học lớp 10


Bài 7. Cho , là hai vectơ khác. Khi nào có đẳng thức

Bài 7. Cho  là hai vectơ khác. Khi nào có đẳng thức

a)  =  + ;

b)   = .

Hướng dẫn giải:

a) Ta có   =  + 

Nếu coi hình bình hành ABCd có  =  =  và  =  =  thì   là độ dài đường chéo AC và  = AB; = BC.

Ta lại có: AC = AB + BC

Đẳng thức xảy ra khi điểm B nằm giữa hai điểm A, C.

Vậy   =  +  khi hai vectơ  cùng hướng.

b) Tương tự,  là độ dài đường chéo AC

                    là độ dài đường chéo BD

                      = => AC = BD.

Hình bình hành ABCD có hai đường chéo bằng nhau nên nó là hình chữ nhật, ta có AD  AB hay   

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu