Bài 69 trang 30 sgk toán 6 tập 1


Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai)

69. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông:'

a) 33 . 34 bằng:  312    \(\square\) ,       912    \(\square\) ,     37   \(\square\) ,      67    \(\square\) 

b) 55 : 5 bằng:  55       \(\square\) ,       54     \(\square\) ,     53   \(\square\) ,    14      \(\square\) 

c) 23 . 42 bằng:  86      \(\square\) ,       65     \(\square\) ,     27   \(\square\) ,    26     \(\square\)

Bài giải:

Áp dụng các quy tắc: am . an = am + n và am : an = am – n (a ≠ 0, m  ≥ n)

a) 33 . 34 bằng: 312  ,    912   ,     37   ,    67 

b) 55 : 5 bằng: 55     ,      54   ,   53     ,   14    

c) 23 . 42 bằng: 86    ,      65      ,   27   ,   26     .