Bài 69 trang 30 sgk toán 6 tập 1


Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai)

69. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông:'

a) 33 . 34 bằng:  312     ,       912     ,     37    ,      67     

b) 55 : 5 bằng:  55        ,       54      ,     53    ,    14       

c) 23 . 42 bằng:  86       ,       65      ,     27    ,    26     

Bài giải:

Áp dụng các quy tắc: am . an = am + n và am : an = am – n (a ≠ 0, m  ≥ n)

a) 33 . 34 bằng: 312  ,    912   ,     37   ,    67 

b) 55 : 5 bằng: 55     ,      54   ,   53     ,   14    

c) 23 . 42 bằng: 86    ,      65      ,   27   ,   26     .