Bài 60 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Bình chọn:
5 trên 150 phiếu

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Bài 60. Tìm \(x\) trong các tỉ lệ thức sau:

a) \(\left( {{1 \over 3}x} \right):{2 \over 3} = 1{3 \over 4}:{2 \over 5}\)

b) \(4,5:0,3 = 2.25:(0,1.x)\)

c) \(8:\left( {{1 \over 4}x} \right) = 2:0,02\)

d) \(3:2{1 \over 4} = {3 \over 4}:(6.x)\)

Lời giải:

a) \(\left( {{1 \over 3}x} \right):{2 \over 3} = 1{3 \over 4}:{2 \over 5}\)

\(\Rightarrow{x \over 3}:{2 \over 3} = {7 \over 4}:{2 \over 5} \Rightarrow {x \over 3}.{3 \over 2} = {7 \over 4}.{5 \over 2}\)

\(\Rightarrow {x \over 2} = {{35} \over 8} \Rightarrow x = {{35.2} \over 8} = {{35} \over 4}\)

b) \(4,5:0,3 = 2.25:(0,1.x)\) 

\( \Rightarrow 0,1x = {{2,25.0,3} \over {4,5}}\)

\(\Rightarrow 0,1x = 0,15 \Rightarrow x = 1,5\)

c) \(8:\left( {{1 \over 4}x} \right) = 2:0,02\)

\(\Rightarrow {1 \over 4}x = {{8.0,02} \over 2} \)

\(\Rightarrow {1 \over 4}x = 0,08 \Rightarrow x = 0,32\)

d) \(3:2{1 \over 4} = {3 \over 4}:(6.x)\)

\( \Rightarrow 3.{4 \over 9} = {3 \over {4.6x}} \Rightarrow {4 \over 3} = {1 \over {8x}}\)

\(\Rightarrow 8x = {{3.1} \over 4} \Rightarrow 8x = {3 \over 4}\)

\(\Rightarrow x = {3 \over {32}}\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan