Bài 6 trang 9 sgk toán 8 tập 2


Bài 6. Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:

Bài 6. Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:

1) Tính theo công thức S = BH x (BC + DA) : 2;

2) S = SABH + SBCKH + SCKD. Sau đó sử dụng giả thiết S = 20 để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Tronghai phương trình ấy, có phương trình nào là phương trình bậc nhất không?

Hướng dẫn giải:

Gọi S là diện tích hình thang ABCD.

1) Theo công thức

                    S = 

Ta có: AD = AH + HK + KD

=> AD = 7 + x + 4 = 11 + x

Do đó: S = 

2) Ta có: S = SABH + SBCKH + SCKD

                 = .AH.BH + BH.HK + CK.KD

                  = .7x + x.x + x.4

                  = x + x2 + 2x 

Vậy S = 20 ta có hai phương trình:

                    = 20                     (1)

                   x + x2 + 2x  = 20                  (2)

Cả hai phương trình không có phương trình nào là phương trình bậc nhất.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu