Bài 6 trang 88 sgk vật lí 10


Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật

6. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao

h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) ?  Lấy g = 10m/s2

Thời gian hòn bi rơi là:

A. 0,35s

B. 0,125s

C. 0,5s

D. 0,25s

Hướng dẫn:

Ta có công thức tính thời gian rơi : t = \(\sqrt{}\frac{2h}{g}\)

=> t = \(\sqrt{}\frac{2.1,25}{10}\) = 0,5s

Chọn C.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu