Bài 6 trang 76 sgk hoá học 9


Bài 6*. Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí

Bài 6*. Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu đuợc hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết các phương trình hoá học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.

Lời giải:

nFe = \( \frac{5,6}{56}\) = 0,1 mol; ns\( \frac{1,6}{32}\) = 0,05 mol.

a) Phương trình hoá học: Fe + S \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) FeS.

Lúc ban đầu:                 0,1   0,05   0   (mol)

Lúc phản ứng:               0,05  0,05   0,05

Sau phản ứng:              0,05    0      0,05

Chất rắn A gồm FeS và Fe dư + HCl?

                        FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Phản ứng:         0,05    0,1       0,05    0,05   (mol)

                       Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Phản ứng:        0,05   0,1      0,05     0,05   (mol).

Số mol HCl tham giá phản ứng = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol.

Thể tích dung dịch HCl 1M dùng là: Vdd = \( \frac{n}{C_{M}}\) = \( \frac{0,2}{1}\) = 0,2 lít.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu