Bài 6 trang 70 sgk vật lí 10


Trái Đất hút Mặt Trăng...

6. Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38. 107m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của Trái Đất M = 6,0.1024kg

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức

  Fhd = G\(\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}\) = \(\frac{6,67.10^{-11}.7,37.10^{22}.6.10^{24}}{(38.10)^{14}}\)

  Fhd =  0,20425.10-21  ≈  2,04.1020 (N)

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu