Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 23:15:34

Bài 6 trang 70 sgk vật lí 10


Trái Đất hút Mặt Trăng...

6. Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38. 107m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của Trái Đất M = 6,0.1024kg

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức

  Fhd = G\(\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}\) = \(\frac{6,67.10^{-11}.7,37.10^{22}.6.10^{24}}{(38.10)^{14}}\)

  Fhd =  0,20425.10-21  ≈  2,04.1020 (N)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu