Bài 6 trang 60 sgk hóa học 10


Trong các hợp chất sau đây...

6. Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4                         b)  NH4NO3                          c)   KCl

d) K2SO4                    e)  NH4Cl                            f) Ca(OH)2

Các ion đa nguyên tử như sau;

 

H3PO4      

 NH4NO3                           

K2SO4  

NH4Cl   

Ca(OH)2

Ion đa nguyên tử

anion \({PO_{4}}^{3-}\)

 \({NH_{4}}^{+}\) và \({NO_{3}}^{-}\)

 

 \({NH_{4}}^{+}\)

 \({OH}^{-}\)

Tên gọi

Anion photphat

Cation amoni  \({NH_{4}}^{+}\)

Anion nitrat \({NO_{3}}^{-}\)

Anion sunfat

Cation amoni

Anion hidroxit

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu