Bài 6 trang 60 sgk hóa học 10


Trong các hợp chất sau đây...

6. Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4                         b)  NH4NO3                          c)   KCl

d) K2SO4                    e)  NH4Cl                            f) Ca(OH)2

Các ion đa nguyên tử như sau;

 

H3PO4      

 NH4NO3                           

K2SO4  

NH4Cl   

Ca(OH)2

Ion đa nguyên tử

anion \({PO_{4}}^{3-}\)

 \({NH_{4}}^{+}\) và \({NO_{3}}^{-}\)

 

 \({NH_{4}}^{+}\)

 \({OH}^{-}\)

Tên gọi

Anion photphat

Cation amoni  \({NH_{4}}^{+}\)

Anion nitrat \({NO_{3}}^{-}\)

Anion sunfat

Cation amoni

Anion hidroxit

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu