Bài 6 trang 58 sgk đại số và giải tích 11.


Chứng minh rằng:

6. Chứng minh rằng:
a) 1110 – 1 chia hết cho 100;

b) 101100– 1 chia hết cho 10 000;

c) √10[(1 + √10)100 – (1- √10)100] là một số nguyên.

Bài giải:

a) 1110 – 1 = (1 + 10)10 – 1 = (1 + C110 10 + C210102 + … +C910 109 + 1010) – 1

            = 102 + C210102 +…+ C910 109 + 1010.

Tổng sau cùng chia hết cho 100 suy ra 1110 – 1 chia hết cho 100.

b) Ta có

101100 – 1 = (1 + 100)100 - 1

                  = (1 + C1100 100 + C2100 1002 + …+C99100 10099 + 100100) – 1.

                  = 1002 + C21001002 + …+ \(C_{100}^{99}\)10099 + 100100.

Tổng sau cùng chia hết cho 10 000 suy ra 101100 – 1 chia hết cho 10 000.

c) (1 + √10)100 = 1 + C1100 √10 + C2100 (√10)2 +…+ \(C_{100}^{99}\)(√10)99 + \(C_{100}^{100}\) (√10)100

(1 - √10)100 = 1 - C1100 √10 + C2100 (√10)2 -…- \(C_{100}^{99}\)(√10)99 + \(C_{100}^{100}\) (√10)100

√10[(1 + √10)100 – (1 - √10)100] = 2√10[C1100 √10 + C3100 (√10)3 +…+ \(C_{100}^{99}\). (√10)99]

= 2(C1100 10 + C3100 102 +…+ \(C_{100}^{99}\) 1050)

Tổng sau cùng là một số nguyên, suy ra √10[(1 + √10)100 – (1 - √10)100] là một số nguyên.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu