Bài 6 trang 48 sgk Hóa học 12

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Bài 6. Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N(đo ở đktc).

Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Hướng dẫn giải:

MA = 44,5 . 2 = 89 (g/mol)

Ta có: mC = \(\frac{13,2 .12}{44}\)= 3,6 (gam); mH = \(\frac{6,3.2}{18}\)= 0,7 (gam)

mN = \(\frac{11,2.28}{22,4}\) = 1,4 (gam); mO = 8,9 – (3,6 + 0,7 + 1,4) = 3,2 (gam)

Gọi CTPT của A là CxHyOzNt,

x : y : z : t = \(\frac{3,6}{12}:\frac{0,7}{1}:\frac{3,2}{16}:\frac{1,4}{14}\) = 0,3 : 0,7 : 0,2 : 0,1 = 3 : 7 : 2 : 1

=> CTPT của A là (C3H7O2N)n ; MA = 89 g/mol => n = 1

Vậy CTPT của A là C3H7O2N

CTCT:    (A); H2N-CH2-COOH    (B).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan