Bài 6 trang 48 sgk Hóa học 12


Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Bài 6. Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N(đo ở đktc).

Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Hướng dẫn giải:

MA = 44,5 . 2 = 89 (g/mol)

Ta có: mC = \(\frac{13,2 .12}{44}\)= 3,6 (gam); mH = \(\frac{6,3.2}{18}\)= 0,7 (gam)

mN = \(\frac{11,2.28}{22,4}\) = 1,4 (gam); mO = 8,9 – (3,6 + 0,7 + 1,4) = 3,2 (gam)

Gọi CTPT của A là CxHyOzNt,

x : y : z : t = \(\frac{3,6}{12}:\frac{0,7}{1}:\frac{3,2}{16}:\frac{1,4}{14}\) = 0,3 : 0,7 : 0,2 : 0,1 = 3 : 7 : 2 : 1

=> CTPT của A là (C3H7O2N)n ; MA = 89 g/mol => n = 1

Vậy CTPT của A là C3H7O2N

CTCT:    (A); H2N-CH2-COOH    (B).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu