Bài 6 trang 45 sgk hóa học 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Khi hòa tan 30,0 g hỗn hợp đồng và đồng

Bài 6: Khi hòa tan 30,0 g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00 M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monoaxit (đktc). Xác định hàm lượng phần trăm của đồng (II) oxit trong hỗn hợp, nồng độ mol của đồng (II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau phản ứng, biết rằng thể tích dung dịch không thay đổi.

Bài giải:

nNO = \({{6,72} \over {22,4}}\) = 0,300 (mol)

\({n_{HN{O_3}}}\) = 1,00 x 1,5 = 1,5 (mol)

pthh: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O      (1)

Theo (1) ta tính được nCu = 0,45 mol => mCu = 28,8 gam

\({n_{HN{O_3}}}\) = 1,2 mol

\({n_{Cu{{\left( {N{O_3}} \right)}_2}}}\) = 0,45 mol

mCuO = 30 gam – 28,8 gam = 1,2 gam => nCuO = 0,015 mol

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O                  (2)

Theo (2) ta tính được \({n_{HN{O_3}}}\) là 0,030 mol, \({n_{Cu{{\left( {N{O_3}} \right)}_2}}}\) là 0,015 mol

Phần tram khối lượng CuO: % mCuO  = \({{1,2} \over {30}}\) . 100% = 4,0 %

Từ (1) và (2) ta tính được số mol HNO3 dư là 0,27 mol.

Nồng độ mol HNO3 sau phản ứng: 0,18 M

Nồng độ mol của Cu(NO3)2: 0,31 M

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan