Bài 6 trang 38 sách giáo khoa toán 8 tập 1


Bài 6. Đố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống:

Bài 6. Đố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống:

                                  \( \frac{x^{5}- 1}{x^{2}- 1}= \frac{...}{x + 1}\)

Hướng dẫn giải:

Vế phải chứng tỏ đã chia mẫu của vế trái cho x - 1 ( vì x2 –  1 = (x - 1)(x  + 1)

Vậy phải chia tử của vế trái x5 – 1 cho x - 1

Vậy phải điền vào chỗ trống :  x4 + x3 + x2 + x + 1

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu