Bài 6 trang 187 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

Oxi hóa hoàn toàn

Oxi hóa hoàn toàn 0,60 g một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng dung dịch KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32 g.

a)      Giải thích hiện tượng thí nghiệm trên bằng các phương trình hóa học.

b)      Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của A

c)       Khi cho ancol trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được một anđêhit tương ứng. Gọi tên của A.

Hướng dẫn giải:

a) Sản phẩm oxi hóa gồm CO2 và H2O đi qua bình (1) đựng H2SO4 đặc thì H2O bj hấp thụ làm bình (1) tăng 0,72 gam; qua bình (2) CO2 bị hấp thụ bởi dung dịch KOH, m= 1,32g.

b) CTPT : C3H8O;

CTCT có thể có của A:

CH3CH2CH2OH: ancol propylic (propan-1-ol)

CH3- CHOH-CH3: ancol isopropylic (propan-2-ol)

c) Tên đúng của A: propan -1 -ol

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan