Bài 6 trang 187 sgk Hóa học lớp 11


Oxi hóa hoàn toàn

Oxi hóa hoàn toàn 0,60 g một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng dung dịch KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32 g.

a)      Giải thích hiện tượng thí nghiệm trên bằng các phương trình hóa học.

b)      Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của A

c)       Khi cho ancol trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được một anđêhit tương ứng. Gọi tên của A.

Hướng dẫn giải:

a) Sản phẩm oxi hóa gồm CO2 và H2O đi qua bình (1) đựng H2SO4 đặc thì H2O bj hấp thụ làm bình (1) tăng 0,72 gam; qua bình (2) CO2 bị hấp thụ bởi dung dịch KOH, m= 1,32g.

b) CTPT : C3H8O;

CTCT có thể có của A:

CH3CH2CH2OH: ancol propylic (propan-1-ol)

CH3- CHOH-CH3: ancol isopropylic (propan-2-ol)

c) Tên đúng của A: propan -1 -ol

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu