Bài 6 trang 17 sgk hình học lớp 10


Bài 6 Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho

Bài 6 Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho

                        3\(\overrightarrow{KA}\) + 2\(\overrightarrow{KB}\) = \(\overrightarrow{0}\).

Hướng dẫn giải:

Ta có:   3\(\overrightarrow{KA}\) + 2\(\overrightarrow{KB}\) = \(\overrightarrow{0}\)  => 3\(\overrightarrow{KA}\) = -2 \(\overrightarrow{KB}\) => \(\overrightarrow{KA}\) = - \(\frac{2}{3}\)\(\overrightarrow{KB}\)

Đẳng thức này chứng tỏ hi vec tơ  \(\overrightarrow{KA}\),\(\overrightarrow{KB}\) là hai vec tơ ngược hướng, do đó K thuộc đoạn AB

Ta lại có: \(\left | \overrightarrow{KA} \right |\) = - \(\frac{2}{3}\)\(\left | \overrightarrow{KB} \right |\) => KA = \(\frac{2}{3}\) KB

Vậy K là điểm chia trong đoạn thẳng AB theo tỉ số \(\frac{2}{3}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu