Bài 6 trang 163 SGK hóa học 10


Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín

6. Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:

C(r) + H2O(k)    CO(k) + H2(k);            ∆H > 0.     (1)

CO(k) + H2O(k)    CO2(k) + H2(k);        ∆H < 0.     (2)

Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi trong một các điều kiện sau?

a) Tăng nhiệt độ.

b) Thêm hơi nước vào.

c) Thêm khí H2 ra.

d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích hệ giảm xuống.

e) Dùng chất xúc tác.

Lời giải.

a) C (r) + H2O (k)  \(\rightleftharpoons\)  CO (k) + H2 (k);                (∆H > 0)       

b) CO (k) + H2O (k)  \(\rightleftharpoons\)  CO2 (k) + H2 (k);            (∆H < 0)

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu