Bài 6 trang 162 sgk vật lý 10


Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ

6. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ ?

A. p ∽ t.                                            B. \(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{3}}{T_{3}}\).

C. \(\frac{p}{t}\) = hằng số.                                  D. \(\frac{p_{1}}{p_{2}}\) = \(\frac{T_{2}}{T_{1}}\)

Bài giải:

Chọn đáp án B

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu