Bài 6 trang 133 sgk đại số 11


Bài 6 trang 133 sgk đại số 11 Tính:

Bài 6. Tính:

a)  (x4 – x2 + x - 1);

b)  (-2x3 + 3x2 -5 );

c)  ;

d)  .

Hướng dẫn giải:

a)  (x4 – x2 + x - 1) =  x4(1 - ) = +∞.

b)  (-2x3 + 3x2 -5 ) =  x3(-2 +  ) = +∞.

c)   =   = +∞.

d)   =   
  =   = -1.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu