Bài 6 trang 105 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 6 Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.

Bài 6

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.

A, Vẽ hình và kí hiệu.

B, Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí  hiệu.

C, Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế  và viết kí hiệu.


Giải   a, A ∈ m; B ∉ m.

B, có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm C và D: C ∈ m, D ∈ m.

C, Có những điểm khác  mà không thuộc  đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm M và N: M ∉ m, N ∉ n  

Bài viết liên quan