Bài 6 trang 100 sgk Vật lý lớp 10


Một vật có khối lượng m = 2kg

Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (Hình 17.9). Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s2 và ma sát là không đáng kể. Hãy xác đinh:

a) lực căng của dây;

b) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật.

Hướng dẫn giải:

Lực tác dụng lên vật được biểu diễn như hình vẽ:

a) + Khi vật m cân bằng. Ta có:

  + = 

 +  =   =>  = 

Xét ∆P'NO, ta có: sinα =   = 

                        => T = P sinα 

                        => T = mg sin30o = 2.9,8.  = 9,8 (N)

b) Ta có:          cosα =  = 

                  => N = Pcosα = mgcosα = 3. 9,8.

                  => N = 16,97N

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu