Bài 59 trang 26 sgk toán 8 tập 1


Làm tính chia

59. Làm tính chia

a) 53 : (-5)2;              b) \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{5}\): \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{3}\)            c) (-12)3 : 83.

Bài giải:

a) 53 : (-5)2 = 53 : 52 = 53 – 2 = 5

b) \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{5}\): \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{3}\)= \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{5 -3}\)= \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{2}\) = \(\frac{9}{16}\)

c) (-12)3 : 83 = -123 : 83= (-4 . 3)3 : (4 . 2)3 = \(\left ( \frac{-4 .3}{4 .2}\right )^{3}\)= \(\left ( -\frac{3}{2} \right )^{3}\)= -\(\frac{27}{8}\)

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu