Bài 58 trang 85 sgk toán 6 tập 1


Đơn giản biểu thức:

58. Đơn giản biểu thức:

a) x + 22 + (-14) + 52;                      b) (-90) - (p + 10) + 100.

Bài giải:

a) x + 60;

b) (-90) - (p + 10) + 100 = (-90) - p - 10 + 100 = - p - 90 - 10 + 100

= -p - (90 + 10) + 100 = -p - 100 + 100 = -p