Bài 54 trang 25 sgk toán 8 tập 1


Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

54. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x3 + 2x2y + xy2 – 9x;                     b) 2x – 2y – x2 + 2xy – y2;

c) x4 – 2x2.

Bài giải:

a) x3 + 2x2y + xy2– 9x = x(x2  +2xy + y2 – 9)

                                  = x[(x2 + 2xy + y2) – 9]

                                  = x[(x + y)2 – 32]

                                  = x(x + y – 3)(x + y + 3)

b) 2x – 2y – x2 + 2xy – y2 = (2x – 2y) – (x2 – 2xy + y2)

                                       = 2(x – y) – (x – y)2

                                       = (x – y)[2 – (x – y)]

                                       = (x – y)(2 – x + y)

c) x4 – 2x2 = x2(x2 – (√2)2) = x2(x - √2)(x + √2).

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu