Bài 50 trang 24 sgk toán 6 tập 1


Sử dụng máy tính bỏ túi:

50. Sử dụng máy tính bỏ túi:

Nút dấu trừ:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

425 - 257;     91 - 56;          82 - 56;      73 - 56;        652 - 46 - 46 - 46.

Bài giải:

Học sinh tự thực hành