Bài 5 trang 92 sgk hình học 11


Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F...

5. Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F sao cho:

a) \(\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD};\)

b) \(\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}.\)

Hướng dẫn.

(H.3.4)

a) \(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AG}\) VỚI G là đỉnh của hình bình hành ABCD. Ta có: 

\(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AE}\Rightarrow\) E là đỉnh của hình bình hành ADEG.

b) Ta có \(\overrightarrow{AG}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AF}\Rightarrow\) F là đỉnh của hình bình hành ADGF.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu