Bài 5 trang 88 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.3 trên 25 phiếu

Giải các hệ bất phương trình...

Bài 5. Giải các hệ bất phương trình

a) \(\left\{\begin{matrix} 6x+\frac{5}{7}<4x+7\\ \frac{8x+3}{2}< 2x+5; \end{matrix}\right.\)

b) \(\left\{\begin{matrix} 15x-2>2x+\frac{1}{3}\\ 2(x-4))< \frac{3x-14}{2}. \end{matrix}\right.\)

Giải

a) \(\left\{\begin{matrix} 6x+\frac{5}{7}<4x+7\\ \frac{8x+3}{2}< 2x+5; \end{matrix}\right.\)

\(6x + \frac{5}{7}< 4x + 7  \Leftrightarrow     6x - 4x < 7 - \frac{5}{7}  \Leftrightarrow  x < \frac{22}{7}\) (1)

\(\frac{8x+3}{2} < 2x +5   \Leftrightarrow     4x - 2x < 5 - \frac{3}{2}    \Leftrightarrow    x < \frac{7}{4}\) (2)

Kết hợp (1) và (2) ta được tập nghiệm của hệ bất phương trình: 

                  \(T= (-\infty ;\frac{22}{7})\) ∩ \((-\infty ;\frac{7}{4})\) = \((-\infty ;\frac{7}{4})\).

b) \(15x - 2 > 2x + \frac{1}{3} \Leftrightarrow   x > \frac{7}{39}\)  (1)

    \( 2(x - 4) < \frac{3x-14}{2} \Leftrightarrow       x < 2\)    (2)

Kết hợp (1) và (2) ta được tập nghiệm của hệ bất phương trình là: \(S = \left ( \frac{7}{39} ; +\infty \right ) ∩ (-∞; 2) = \left ( \frac{7}{39} ; 2\right ).\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan