Bài 5 trang 88 sgk đại số 10


Giải các hệ bất phương trình...

5. Giải các hệ bất phương trình

a) 

b) 

Hướng dẫn.

a) 6x +  < 4x + 7    <=>    6x - 4x < 7 -     <=>    x < 

     < 2x +5  <=>    4x - 2x < 5 -     <=>    x < 

Tập nghiệm của hệ bất phương trình: 

                  Y =  ∩  = .

b) 15x - 2 > 2x +         <=>      x > 

     2(x - 4) <    <=>      x < 2

Tập nghiệm S =  ∩ (-∞; 2) = 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu