Bài 5 trang 58 sgk vật lí 10


Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

5. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

a) Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực ?

A. 1N

B. 2N

C. 15N

D. 25N

b) Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn:

Do \(\vec{F} = \vec{F_{1}} + \vec{F_{2}}\) 

Trong trường hợp tổng quát

F2  =  \(F_{1}^{2} +F_{2}^{2}\) + 2F1F2cos\(\widehat{F_{1},F_{2}}\)

Khi \(|\vec{F_{1}} |\) = 9N ; \(|\vec{F_{2}} |\) = 12N và nếu \(\vec{F_{1}}\) ⊥ \(\vec{F_{2}}\)

thì ta có: F = \(\sqrt{F_{1}^{2}+ F_{2}^{2}}\) = 15N

Chọn C

b) Khi đó \(\widehat{F_{1},F_{2}}\) =  900

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu