Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2


Bài 5. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Bài 5. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) (-6).5 < (-5).5;                                  b) (-6).(-3) < (-5).(-3);

c) (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004;          d) -3x2  ≤ 0

Hướng dẫn giải:

a) (-6).5 < (-5).5

Vì -6 < -5 và 5 > 0

=> (-6).5 < (-5).5

Vậy khẳng định (-6).5 < (-5).5 là đúng

b) -6 < -5 và -3 < 0 

=> (-6).(-3) > (-5).(-3)

Vậy khẳng định (-6).(-3) < (-5).(-3) là sai.

c) -2003 ≤ 2004 và -2005 < 0

=> (-2003).(-2005) ≥ (-2005).2004

Vậy khẳng định (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004 là sai.

d) x2 ≥ 0 và -3 < 0 

=> -3x2  ≤ 0

Vậy khẳng định -3x2  ≤ 0 là đúng  

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu