Bài 5 trang 38 sách giáo khoa toán 8 tập 1


Bài 5. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

Bài 5. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a) \( \frac{x^{3} + x^{2}}{(x - 1)(x + 1)}= \frac{...}{x - 1}\);                       b) \( \frac{5(x + y)}{2}= \frac{5x^{2} - 5y^{2}}{...}\).

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{x^{3} + x^{2}}{x^{2} - 1}= \frac{x^{2}(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)}= \frac{x^{2}}{x - 1}\)

Vậy phải điền  x2 vào chỗ trống 

b) 

\( \frac{5x^{2} - 5y^{2}}{2y - 2x}= \frac{5x^{2}- 5y^{2}}{-(2x - 2y)}= \frac{5(x - y)(x + y)}{-2(x - y)}= \frac{5(x + y)}{-2}= \frac{5x + 5y}{-2}\)

Vậy phải điền -2 vào chỗ trống.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu