Bài 5 trang 37 SGK hóa học 12


Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

5. Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a) 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

c)  1 kg saccarozơ.

Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn.

a) mtinh bột = \(\frac{1.80}{100}\) = 0,8 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O   \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  nC6H12O6.

162n kg                                 180n kg

0,8 kg                                       x kg

→ x = \(\frac{0,8.180n}{162n}\) = 0,8889 (kg)

b) mxenlulozơ = \(\frac{0,8.180n}{162n}\) = 0,5 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O  \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  nC6H12O6.

162n kg                                 180n kg

0,5 kg                                       y kg

→ y = \(\frac{0,8.180n}{162n}\) = 0,556 (kg)

c) C12H22O12 + H2O  \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  C6H12O6 + C6H12O6                         

                                     Glucozơ   xenlulozơ

       342 kg                                 180 kg

           1 kg                                   z kg

→ z = \(\frac{180}{142}\) = 0,5263 (kg).

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..