Bài 5 trang 18 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4.7 trên 25 phiếu

Bài 5. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể

Bài 5. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể bằng 25,87cm3.

(Cho biết: Trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống).

Lời giải:

Vnguyên tử canxi = \( \frac{25,87}{6.10^{23}}.\frac{74}{100}\) = 3,19.10-23cm3.

Vnguyên tử Ca  = \( \frac{4}{3}\)πr= 3,19.10-23cm3.

r = \( \left ( \frac{3,19.10^{-23}}{\frac{4}{3}\prod } \right )^{\frac{1}{3}}\) = 1,96.10-8 cm = 0,196nm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan