Bài 5 trang 18 sgk hoá học 10


Bài 5. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể

Bài 5. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể bằng 25,87cm3.

(Cho biết: Trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống).

Lời giải:

Vnguyên tử canxi  = 3,19.10-23cm3.

Vnguyên tử Ca  πr= 3,19.10-23cm3.

r =  = 1,96.10-8 cm = 0,196nm.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu