Bài 5 trang 177 sgk toán 5 tiết 171 luyện tập chung


Tìm x: 8,75 x x + 1,25 x x = 20

Tìm x: 

8,75 x x + 1,25 x x = 20 

Bài giải:

8,75 x x + 1,25 x x = 20 

(8,75 + 1,25) x x    = 20

               10 x x    = 20

                           x   = 20 : 10

                           x   = 2