Bài 5 trang 162 SGK hóa học 11


Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng...

5. Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

a) Tìm công thức phân tử của X.

b) Viết công thức cấu tạo, gọi tên chất X.

Hướng dẫn.

a) Tìm công thức phân tử X: Ankyl benzene: CnH2n-6

\(\frac{12n}{14n-6}=\frac{91,31}{100}\) => n  = 7. Công thức phân tử X là C7H8.

b) Công thức cấu tạo của X:

Toluen 

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu