Bài 5 trang 151 sgk toán 5 ôn tập về số thập phân


So sánh các số thập phân.

78,6...78,59                               28,300...28,3

9,478...9,48                               0,916...0,906

Bài giải:

78,6 > 78,59                               28,300 = 28,3

9,478 < 9,48                               0,916 > 0,906

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay