Bài 5 trang 150 sgk toán 5


Viết các phân số.

a) Viết các phân số  ;  ;  theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các phân số  ;  ;  theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài giải:

a) Quy đồng mẫu số các phân số. MSC là 33.

Ta có:  =  =  ; 

 =  =  giữ nguyên phân số .

Vì  <  <   nên viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:  ;  ; .

b) Vì   >  ;  >  nên viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:  ;    ;  hoặc   >   > .