Bài 5 trang 15 sgk toán 5


Bài 5. Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo dộ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bài 5. Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo dộdài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bài làm:

- Chiều dài sợi dây là:

              327 cm;

- Chiều dài sợi dây là: 

             \( 32\frac{7}{10}\) dm

- Chiều dài sợi dây là:

             \( 3\frac{27}{100}\) m.