Bài 5 trang 101 sgk hoá học 11


Bài 5. Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

Bài 5. Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

Lời giải:

Những chất là đồng đẳng của nhau :

a, d và e ;              a, d và g ;          b, d và e ;

b, d và g ;              i và h ;               c và h.

Những chất là đồng phân của nhau ;

a với b ;            e với g ;            c với i.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu