Bài 5 trang 101 sgk Hóa học 10


Cân bằng phương trình hóa học

Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron :

a)      KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b)      HNO3 + HCl →  NO + Cl2 + H2O

c)       HClO3 + HCl → Cl2 + H2O

d)      PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O

Hướng dẫn giải:

Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron:

a)      2\(\overset{+7}{KMnO_{4}}\)+ 16\(\overset{-1}{HCl}\)→ 2KCl + 2\(\overset{+2}{MnCl_{2}}\) + 5\(\overset{0}{Cl_{2}}\) + 8H2O

b) 2\(\overset{-1}{HCl}\) + 2\(\overset{+5}{HNO_{3}}\) →  2\(\overset{+4}{NO_{2}}\) + Cl2 +4 H2O

c) 5\(\overset{-1}{HCl}\) + \(\overset{+5}{HClO_{3}}\) → 3\(\overset{0}{Cl_{2}}\)+ 3H2O

d) \(\overset{+4}{PbO_{2}}\) + 4\(\overset{-1}{HCl}\) → \(\overset{+2}{PbCl_{2}}\)+\(\overset{0}{Cl_{2}}\)  + 2H2O

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu