Bài 44 trang 95 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 44. Xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:

Bài 44. xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:

Tên  tam giác

Tên 3 đỉnh

Tên 3 góc

Tên 3 cạnh

  ABI

A,B,I

 

 

 AIC

 

 

 

 ABC

 

 

 AB, Bc, CA

Giải:

Tên  tam giác

Tên 3 đỉnh

Tên 3 góc

Tên 3 cạnh

  ABI

A,B,I

 

 AB, BI, IA

 AIC

 A,I,C

 

 AI, IC, CA

 ABC

 A,B,C

 

 AB, BC, CA