Bài 44 trang 119 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 44. a) Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CD,DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.

Bài 44. a) Sắp  xếp độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CD,DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.

Giải: a) AB= 12mm; BC=16mm;  CD=25mm; DA=30mm.

Vậy DA> CD> BC> AB

b) Chu vi của hình ABCD là: 12 + 16+ 25 + 30= 83( mm).