Bài 43 trang 119 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 43 Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CA trong hình 45 theo thứ tự tăng dần

Bài 43: Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CA trong hình 45 theo thứ tự tăng dần.

Giải: 

Đo độ dài các đoạn thẳng ta được: AB=30mm;  BC= 35mm; AC= 18mm. Vậy AC<AB<BC.